Colour photograph of 78–82 Union Street, Glasgow
78–82 Union Street, Glasgow, c. 1880 (2012)
© Mackintosh Architecture, University of Glasgow